Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 09-01-2020

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Angel-Touch: de bepaler van deze algemene voorwaarden. De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Angel-Touch. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Angel-Touch. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Angel-Touch behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Angel-Touch erkend.

Artikelen
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Angel-Touch in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat. Angel-Touch is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of typefouten op de website en kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Prijzen
Alle prijzen op de website zijn EURO's en inclusief BTW. Angel-Touch is niet aansprakelijk voor typefouten gemaakt op de website, onder andere in prijzen en kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Bestelling
Door te bestellen geeft men aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en condities van Angel-Touch. Als een bestelling is geplaatst wordt dit bevestigd per e-mail. Angel-Touch behoudt zich het recht voor de bestelling aan te houden of te annuleren indien een betaling niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden of een artikel niet langer op voorraad is. Ook de consument heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Angel-Touch levert pas uit na ontvangst van betaling per Ideal of Paypal. Angel-Touch houdt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Indien de klant een andere betalings- en/of leveringsovereenkomst heeft waarbij betaling achteraf mogelijk is, blijven de de producten eigendom van Angel-Touch tot deze volledig betaald zijn. Mocht de klant binnen 14 dagen de factuur niet voldaan hebben zal een aanmaning tot betaling volgen, hierbij zullen administratieve kosten en eventuele rente berekend worden. Indien de betaling 7 dagen na dagtekening van de aanmaning niet is voldaan zal Angel-Touch overgaan tot inschakeling van een incassobureau, alle bijkomende kosten door inschakeling van een incassobureau komen bovenop het te vorderen factuurbedrag.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Angel-Touch bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van Angel-Touch zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Angel-Touch geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Versturen
De bestellingen worden verstuurd met DHL for You. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten worden bij het plaatsen van een bestelling vermeld.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Angel-Touch, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Angel-Touch. Angel-Touch houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook onze privacy verklaring. Angel-Touch respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Angel-Touch maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie
Angel-Touch garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van Angel-Touch komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Angel-Touch is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Angel-Touch) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Angel-Touch. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan Angel-Touch schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en/of bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door Angel-Touch gegrond worden bevonden, zal Angel-Touch naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Angel-Touch en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Angel-Touch) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Angel-Touch gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Angel-Touch voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Angel-Touch is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Angel-Touch in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Angel-Touch en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Retourneren van zendingen/artikelen
Volgens de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Angel-Touch heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Angel-Touch. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en/of bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Angel-Touch er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Extra uitzonderingen voor retourname: alle olien, parfums en essences zijn uitgesloten voor retourname. Dit ter voorkoming van fraude.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Angel-Touch gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
Angel-Touch is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Angel-Touch alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Angel-Touch behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Angel-Touch gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Angel-Touch bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid
Angel-Touch is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website of neem contact op met onze klantenservice.

Inschrijving handelsregister
Angel-Touch is een merk en handelsnaam. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Maastricht Handelsregisternr: 14079995. Ons BTW nummer is NL001357012B41